Links

 

1. WETGEVING

 

- BELGIE - federaal

Belgisch Staatsblad
http://www.staatsblad.be

 

Databank opschriften wettelijke en gerechtelijke teksten (> 1945)
http://staatsblad.be/tit/titn.htm


Ministeriële omzendbrieven
www.just.fgov.be/nl_htm/rechtbronnen/bronnen_omzend.htm - 2k


De Belgische Grondwet
http://www.senate.be/doc/const_nl.html

Wetgevingsstukken, Bulletins, Handelingen, Bekn. verslagen, etc. (Senaat)
http://www.senate.be

Vragen/Antwoorden, Nieuws Commissies, Plenaire Vergaderingen, Kamerdocumenten, etc. (Kamer)
http://www.deKamer.be

Sociale Zekerheid
http://www.socialsecurity.fgov.be


Jur@ (gecoördineerde Belgische wetgeving)
http://www.jura.be

Fiscale databank
http://www.index.be

Burgerlijk wetboek
www.just.fgov.be/nl_htm/informatie/htm_justitie_atotz/burgerlijk.html - 2k -


Vreemdelingenrecht

http://www.vreemdelingenrecht.be

- EUROPA

EUR-Lex - Het recht van de Europese Unie
http://www.europa.eu

EUROPARL- Webserver van het Europees Parlement
http://www.europarl.eu.int/sg/tree/nl/default.htm

 


2. RECHTSPRAAK


Arbitragehof

http://www.arbitrage.be


Hof van Cassatie
http://www.cass.be


Antiracisme - rechtspraak
http://www.antiracisme.be

 

European Court of Human Rights (EHRM)
http://www.echr.coe.int

Het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen
http://curia.eu.int/nl/index.htm

3. BELGISCHE OVERHEDEN.

- FEDERALE OVERHEDEN

Parlement
http://www.fed-parl.be

Rekenhof
http://www.ccrek.be

Kamer
http://www.dekamer.be

Senaat
http://www.senate.be

Belgian Federal Government Online
http://www.belgium.fgov.be

 

Staatsblad
http://www.staatsblad.be


De federale ombudsman
http://www.federaalombudsman.be/

Ministerie van Justitie
http://www.just.fgov.be

Ministerie van Verkeer en Infrastructuur
http://www.vici.fgov.be


Kabinet van de Minister van Telecommunicatie
http://www.telcobel.be


Federaal ministerie van Ambtenarenzaken
http://www.mazfp.fgov.be


Ministerie van Economische Zaken
http://www.mineco.fgov.be


Ministerie van Middenstand en Landbouw
http://www.cmlag.fgov.be


Het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
http://socialezekerheid.fgov.be


ABL - Belgian Armed Forces
http://www.mil.be/

Federaal Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid
http://www.meta.fgov.be


Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer
http://www.privacy.fgov.be


Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding
http://www.antiracisme.be

- REGIONALE INSTELLINGEN.

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
http://www.bruxelles.irisnet.be


Vlaamse overheid
http://www.vlaanderen.be


Communaut  fra française de Belgique
http://www.cfwb.be


La Région Walonne
http://www.wallonie.org


Deutschsprachige Gemeinschaft Belgiens
http://www.dgov.be


4. JURIDISCHE BEROEPSORGANISATIES.

 

Orde van Vlaamse Balies

http://www.advocaat.be/

Koninklijke Federatie van Belgische Notarissen
www.notaris.be

Deurwaarders
http://www.sprokkel.be/legaal/gerechtsdeurwaarder/